1. Ownership Mindset : ทัศนคติการเป็นเจ้าของคือทัศนคติของการรับผิดชอบในความสำเร็จของงานของแผนก และของบริษัทพนักงานที่มีทัศนคตินี้จะได้รับความเชื่อใจ นับถือและเป็นที่พึ่งพา อีกทั้งจะมีความสุข เกิดความชอบและรักในงานที่ทำ (Passion)

2. Personal Development : การพัฒนาตนคือหัวใจของความสุขและความสำเร็จของพนักงานและของบริษัท
Self – Awareness : มีความรู้ตัวเอง รู้ว่านิสัย การกระทำ ของตนสามารถส่งผลต่อผู้อื่น – องค์กรอย่างไรการู้ตัวเป็นต้นกำเนิดของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตน
Growth Mindset : การเปิดใจรับแนวคิดใหม่ และเปลี่ยนแปลงตนในวิธีและแนวทางใหม่
Integrity : อยู่บนพื้นฐานแห่งความจริง จริงใจ ซื่อสัตย์ และยึดมั่นในคำพูดของตนเอง
Action : การลงมือทำจนเป็นนิสัย

PEOPLE : สถานที่สร้างความสุข และ แรงบันดาลใจให้บุคลากรในการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

PORTFOLIO : นำส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและตอบโจทย์ความต้องการของผู้คน

PARTNERS : สร้างคุณค่าร่วมกันกับคู่ค้าและพันธมิตรในบริบท Win – Win

PROFIT : สร้างผลตอบแทนระดับสูง ระยะยาวให้ผู้ร่วมลงทุนและมีส่วนร่วม

PRODUCTIVITY : สร้างประสิทธิผลด้วยสิทธิภาพโดยความคล่องตัวและรวดเร็ว

“ขับเคลื่อนวงการรถมอเตอร์ไบค์ สร้างความสุขด้วยนวัตกรรมการสินค้าและบริการที่เยี่ยมยอด”

          ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด ยึดถือเป็นหลัก โดยเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยนี้ให้เกิดขึ้นในใจพนักงาน และแผ่ขยายสู่ภายนอก องค์กรมีการบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล

          ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่บริษัท คอมพ์ โมโต จำกัด ยึดถือเป็นหลัก โดยเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยนี้ให้เกิดขึ้นในใจพนักงาน และแผ่ขยายสู่ภายนอก องค์กรมีการบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล

กิจกรรมในองค์กร

กิจกรรมภายในองค์กร

กิจกรรม Outing Trip 

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่

กิจกรรม Pirelli Trackday 2023
ณ สนาม พีระเซอร์กิต พัทยา 

โอกาสในการได้ไปทำงานในต่างประเทศร่วมกับบริษัท

กิจกรรมส่งมอบความสุขในวันเด็ก 2024

โครงการ Bike For Health

Visit Us

1696, 1698, 1690, 1692, 1694, 1688/4 On Nut,  Suan Luang 
Bangkok 10250

Contact us

02-320-1910
info@comp-moto.com
www.comp-moto.com